امتیاز بازآموزی

امتیاز آموزش مداوم جامعه پزشکی و آموزش عمومی همایش به شرح زیر اختصاص یافت :

75/6 امتیاز برای پزشکان

5/3 امتیاز برای کارشناسان ارشد و کارشناسان پرستاری و مامایی

3 امتیاز برای سخنرانان برنامه های جامعه پزشکی

2 امتیاز برای سخنرانان جامعه پیراپزشکی و حرف وابسته پزشکی به ازای هر سخنرانی