ارتباط با ما

  

دبیر خانه همایش:کرمانشاه-میدان ایثار-جنب بیمارستان فارابی-دانشکده بهداشت-کد پستی 6719851351

تلفن:  8264165(0831

نمابر: 8263048(0831

سایت همایش:http://sdh.kums.ac.ir

پست الکترونیک: Sdh@kums.ac.ir